ZLOŽENIE HNOJIVA

N(CaMg) 27,5-(3,5-4)

VÝROBCA:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

TRIEDA ZRNITOSTI:

granule 2-5 mm, nie menej ako 95%

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ:

1,0 kg/dm3

CELKOVÝ OBSAH DUSÍKA 

27,50%

    OBSAH AMÓNNEHO DUSÍKA

13,8%

    OBSAH DUSIČNANOVÉHO DUSÍKA

13,7%

    OBSAH AMIDOVÉHO  DUSÍKA

x

P2O5 (rozpustný v neutrálnom

citráte amónnom a vode)

x

K2O (rozpustný vo vode)

x

CaO (rozpustný vo vode)

3,5%

MgO (celkový obsah)

4%

SO3 (S) (rozpustný vo vode)

x

MIKROZLOŽKY:

x

Číslo PKWiU:

20. 15. 35. 0

Číslo CN:

31 02 40 10

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Granulované hnojivo s granulami rovnomernej farebnosti od béžovej až po hnedú, veľkosť  granúl 2-5 mm, tvoria minimálne 95% hmotnosti hnojiva. Chránené proti trvalému zhlukovaniu. Objemová hmotnosť:1,0 kg / dm3. Saletrzak/ Salmag® je zmes dusičnanu amónneho, uhličitanu vápenatého a uhličitanu horečnatého. Hnojivo obsahuje 27,5% dusíka (N), 13,8% amonného dusíka a 13,7% dusičnanového dusíka. To tiež obsahuje 3,5% vo vode rozpustného oxidu vápenatého (CaO), a 4% oxidu horečnatého (MgO).

 

ÚČEL A POUŽITIE

 

Saletrzak ako univerzálne dusíkaté hnojivo možno použiť na všetky plodiny: ozimín a jarné plodiny, technické plodiny, krmoviny a koreňovú zeleninu, na pastvinách a v ovocných sadoch od jari do leta.  Vzhľadom na obsah vápnika odporúča sa pred osevom, plytko zmiešať s pôdou. Pri použití  kedy nie je možnosť zmiešania s pôdou, odporúča sa používať na vlhkej pôde, alebo pred očakávaným dažďom. Vzhľadom k hygroskopicite hnojiva Saletrzak môže byť tesne pred  osevom zmiešaný priamo s  Polidapem®Polifoskami®,    Polimagiem®S a draselnými soľami a to za predpokladu, že hnojivá sú suché.

 

VÝHODY POUŽITIA

 

Saletrzak obsahuje v podstate rovnaké množstvo pomalšie vylučovaného dusíka amónneho

a rýchlo pôsobiaceho dusičnannového dusíka. Dusík vo forme amoniaku nie je vyplavovaný z pôdy,

je pomaly a rovnomerne absorbovaný rastlinami, podporuje dobré zakorenenie rastlín, podporuje

absorbovanie fosforu a obmedzuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka urýchľuje rast rastlín krátko po aplikácii hnojív, teda urýchľuje regeneráciu rastlín na jar po zimnom oslabení. Použitím počas vegetačného obdobia pred fázou vysokého dopytu rastlín na dusík, zabezpečuje ich správny rast. Obsah týchto dvoch foriem – amónneho a dusičnanového dusíka v rovnakých množstvách zabezpečuje, že v našich klimatických podmienkach je   Saletrzak univerzálne  dusíkaté hnojivo.

 

BALENIE A TRANSPORT

 

Saletrzak je balený:

 • v 25 alebo 50 kg ± 1% polyetylénových vrieciach s potlačou,
 • vo  flexibilných kontajneroch 500 kg ± 1% alebo viac, tak-zvané big-bagi,
 • voľne uložené

 

Hnojivo by malo byť prepravované dopravným prostriedkom, ktorý chráni výrobok od vody, dažďa,

priameho slnečného svetla a poškodenia obalu. Je zakázané prepravovať hnojivo s materiálmi,

ktoré môžu reagovať s  Saletrzak  alebo sú horľavé, ako je napríklad: prípravky na ochranu rastlín,

hnojivá obsahujúce chloridy, oxidy, kovy, kyseliny, práškové kovy, uhlie. Saletrzak nie je považovaný

za nebezpečný materiál podľa UN Orange book a medzinárodných dopravných kódov

napríklad RID (železnica), ADR (cesty) a IMDG (mora).  Cestná preprava je zabezpečovaná príjemcom,

alebo dopravcom  na priamy pokyn príjemcu, zodpovednosť za zhoršenie kvality hnojivá znáša

príjemca alebo dopravca.

 

SKLADOVANIE

 

Saletrzak  Ako hygroskopický produktu by mal byť skladovaný v čistých a suchých skladovacích

priestoroch nehorľavého materiálu s izoláciou pred vlhkosťou.

Saletrzak   je potrebné zabezpečiť pred:

 • účinky vody a zrážok,
 • priame slnečné žiarenie,
 • mechanickému poškodeniu obalu,
 • zahrievaním nad 30 ° C

 

  Vzdialenosť od stien by mala byť aspoň 20 cm od tepelných zdrojov minimálne 150 cm.

Poškodené vrecia musia byť skladované oddelene. V bezprostrednej blízkosti Saletrzaku  

by nemali byť žiadne chemické látky a materiály, ktoré môžu  s ním reagovať, ako sú: hydroxid sodný,

pesticídy, hnojivá obsahujúce chloridy, organické látky, silné zásadité látky, vápno , cement, práškové kovy, oxidy kovov, kyseliny a horľavé materiály, ako sú uhlie, drevo, piliny, tuky, oleje, pohonné hmoty, slama.

Saletrzak  nesmie byť uložený na voľnom priestranstve v dôsledku nízkej odolnosti proti zmenám teploty a vlhkosti. Skladovacích priestoroch sa nesmie fajčiť alebo používať otvorený plameň.

Svetlá a elektrické drôty by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu.    Vrecia z polyetylénu s potlačou o čistej hmotnosti 25 alebo 50 kg sa ukladajú na nehorľavý podklad maximálne v 10 horizontálnych vrstvách. Hnojivo vo flexibilnom obale  do 500 kg hmotnosti môže byť uložené do stohovo 2 vrstvách, a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie nákladových jednotiek by mali byť uložené v jednej vrstve.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

 V prípade podráždenia kože a očí, vypláchnite veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať masku a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia, vyhľadajte lekársku pomoc. Hnojivo  je netoxické, bez zápachu a nehorľavé.

 

SERVIS A PORADENSTVO

 

V rámci zabezpečenia najvyššej úrovne zákazníckych služieb, skupina Azoty v rámci služby

ponúka odborné poradenstvo, informačnú podporu pre poľnohospodárov a výrobcov potravín.

 

Servis zahŕňa

 • zákaznícka technická podpora, teda odporúčanie  používania hnojív,
 • riešenie problémov nahlásených zákazníkom (dávkovanie, zloženie chemických hnojivá,                 spôsob účinku na plodiny a prírodné prostredie).
 • poskytovanie informácií o distribútoroch, 
 • informácie o aktuálnej ponuke hnojív Azoty Group

 

NÁVRH NAČASOVANIA A DÁVKOVANIA

 SALETRZAKU

Potreba hnojenia dusíkom

 
Bodové hodnotenie faktorov ovplyvňujúce potrebu hnojenia dusíkom (na základe IUNG)

Druh faktoru

Bodové hodnotenie faktorov

-1

0

+1

Potreba vápnenia

nevyhnutné

potrebné, odporúčané

obmedzené, zbytočné

Zimné zrážky

pod normou

v norme

nadmerné

Forecrop a hnojenie dusíkom

strukovinové, koreňová

zelenina na maštaľnom hnoji, iné na  veľkých dávkach dusíka

obilie, krmivo, repka olejná na stredných dávkach dusíka

obilie, krmivo, repka olejná na malých dávkach dusíka

Voľba odrody (druh trávy)

extenzívny

priemerný

intenzívny

 Úroveň  chemickej ochrany rastlín

bez ochrany

čiastočná ochrana

plná ochrana

Dĺžka pestovania

 koreňovej zeleniny,

 krmív

krátka: skorý zber alebo priame kŕmenie

priemerný podľa druhu

dlhá:

  zber technologickej zrelosti alebo na sile

Potreby hnojenia dusíkom sú:

veľmi veľké a veľké, keď celkové skóre je v rozmedzí 6-1;

stredné, ak je celkový počet bodov  0;

malá a veľmi malá pre -1–6 bodov.

 

ODPORÚČANÁ DÁVKA Saletrzaku v kg/ha*

 

 

 

Rastlina

Potreba hnojenia dusíkom

 

veľmi malé a malé

veľmi malé a malé

veľmi malé a malé

raž, jačmeň, ovos – na každú 1t zrna

60

70

90

pšenica a ražná pšenica3 – na každú 1 t obilia

67

92

110

repka olejná – na každú 1 t osiva

150

185

220

kukurica na zrno –  na každú 1 t obilia

60

74

85

hrach, fazuľa – na každú 1 t osiva

37

50

67

zemiak na hnoji2 – na každých  10 t hľúz

110

130

150

zemiak bez hnoja– na každých  10 t hľúz

150

167

185

cukrová repa – na každých 10t osiva

150

165

185

lúky a pastviny – na každých 2 t osiva alebo 10 t zelenej masy

67

78

90

tráva v poli – na 10 t zelenej masy

150

185

210

trávy so strukovinami–na 10 t zelenej masy

75

90

110

 

*V závislosti na očakávanom výnose pre výpočet dávky  Saletrzaku napríklad: pšenica výnos zrna 6 t ha na pôdu o strednej potrebe dusíka, sa odporúča použiť 92 kg Saletrzaku. Pre každú 1 tonu očakávaného výnosu zrna  (pozri  tabuľku ) x 6 t = 552 kg / ha Saletrzaku približne 150 kg dusíka; Táto dávka by mala byť použitá  aspoň v dvoch dávkach, prvá skoro na jar, v čase začatia vegetačného obdobia, druhá na začiatku rastu;

1 – ak máte problémy s hodnotením potrieb hnojenia dusíkom,

odporúča sa dávka pre stredné objemy hnojenia

2 – Odporúčaná dávka hnojiva pre zemiaky 25 t / ha